วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง
299/1 ม.5 ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 โทร 0-3802-2845,0-3802-2833
 
 
                                                                              ใบสมัคร นักเรียน/นักศึกษา
ปีการศึกษา     ระดับ  ปวช. ปวส. (ปวช.) ปวส. (ม.6)   ห้อง  
สาขาวิชา  การบัญชี การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล    การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
รอบ  ปกติ  (เช้า)  บ่าย  (วันอาทิตย์)   
ประเภทนักเรียน   นักเรียนปกติ  นักเรียนทุน  นักเรียนโควต้า        นักเรียนโอนย้าย    นักเรียนกลางเทอม
 
*ประวัติส่วนตัว
ชื่อ-สกุล  อายุ  ปี  ส่วนสูง  ซม.  น้ำหนัก  กก.  ชื่อเล่น 
เกิดวันที่  เดือน  พ.ศ.   เลขบัตรประจำตัวประชาชน 
สัญชาติ  เชื้อชาติ  ศาสนา   ชื่อบิดา  ชื่อมารดา 
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่  หมู่ที่  ตรอก/ซอย  ถนน  ตำบล/แขวง 
อำเภอ/เขต  จังหวัด  รหัสไปรษณีย์  รหัสประจำบ้าน 
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่  หมู่ที่  ตรอก/ซอย  ถนน  ตำบล/แขวง 
อำเภอ/เขต  จังหวัด  รหัสไปรษณีย์  เบอร์โทรศัพท์** 
อีเมลล์***  line***
สถานที่ทำงาน  (กรณีทำงานแล้ว)  ที่อยู่ 
 
*ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาที่จบ         ม.3          กศน.ม.3           ปวช.           ม.6           กศน.ม.6
ชื่อสถานศึกษา  ตำบล  อำเภอ  จังหวัด 
จบปีการศึกษา  จำนวนหน่วยกิต  เกรดเฉลี่ย 
  
 หลักฐานที่นำมาสมัคร
 ใบรับรอง  สำเนาสูติบัตร รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป  
 วุฒิการศึกษาฉบับจริง  วุฒิการศึกษาฉบับสำเนา    
 สำเนาบัตรประชาชน ผู้สมัคร   บิดา           มารดา  
 สำเนาทะเบียนบ้าน  ผู้สมัคร   บิดา           มารดา  
 
ลงชื่อ  นักเรียน-นักศึกษา
                                                                                                      วันที่สมัคร  ตัวอย่าง 09/09/2
CAPTCHA code