โปลี รุ่นใหม่ ก้าวไป สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อมาตรฐานการศึกษา


     วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง  ตั้งแต่อดีตจนถึงวันนี้ ก้าวสู่ปีที่ 31 คณะครูอาจารย์มีอายุการสอนตั้งแต่ 5-25 ปี นับว่ามีอายุการสอนยาวนาน ลูกศิษย์มีมากมาย ตั้งแต่รุ่นที่ 1 ถึงปัจจุบัน แต่ละรุ่นก็จะได้รับการอบรมปลูกฝังไม่แตกต่างกัน ให้ทุกคนเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม  

     ท่านอาจารย์อุดม และ ท่านอาจารย์พิศมัย  แสงหิรัญ  เป็นผู้ที่มีเจตนารมย์อันแน่วแน่ต่อการศึกษาของชาติด้วยดีเสมอมา จึงมีการจัดตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยองขึ้น ในปี พ.ศ. 2524 บน พื้นที่ 14 ไร่เศษ  หมู่ 5 ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง เยื้องโรงงาน IRPC ซึ่งเปิดสอนแผนกการบัญชี การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในระดับ ปวช. และ ปวส.

  
จำนวนผู้เข้าชม Web-site
  very easy stats for websites

   


 

Project Image

 

Project Image

 

Project Image

กิจกรรมรณรงค์งดสูบบุหรีและต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2563

          วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ได้จัดกิจกรรมรณรงค์งดสูบบุหรีและต่อต้านยาเสพติดประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้นักเรียน / นักศึกษา ได้ตระหนักถึงโทษของยาเสพติด


 

 


 

 

 


 

Project Image

 

Project Image

แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

            ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ได้จัดกิจกรรมการป้องกันและควบคุมความเสี่ยง  ในวันที่  2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  โดยให้นักเรียน-นักศึกษาเข้าร่วมรับฟังการบรรยายจากวิทยากรผู้มีความรู้จากหน่วยงานภายนอก   เพื่อลดการเสียหายที่อาจเกิดขึ้นตามสถานการณ์ต่าง ๆ แก่บุคคล  สถานที่ และเพื่อให้บุคลากรและนักเรียน ในโรงเรียนได้รับความปลอดภัยสูงสุด  ทั้งนี้นักเรียน-นักศึกษา ได้ร่วมแสดงบทบาทสมมติสถานการณ์ที่เกิดเหตุฉุกเฉิน

Project Image

ลอยกระทง

            ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ได้จัดงานสืบสานประเพณีไทยวันลอยกระทง  ในวันที่  30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 โดยได้ให้นักเรียน-นักศึกษาแต่งกายด้วยผ้าไทยและร่วมประกวดการแต่งกายดีเด่น ทั้งนี้นักเรียน-นักศึกษาทุกคนต้องร่วมประดิษฐ์กระทง จากวัสดุธรรมชาติ บรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความสนุกสนาน
 


 
 


 

Project Image

ประชาธิปไตยในสถานศึกษา

          วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง  ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน-นักศึกษา ประจำปี 2563  ในวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม อาคาร 2  ให้นักเรียน-นักศึกษาได้ใช้สิทธิ์และออกเสียงในการเลือกตั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

Project Image

ทอดกฐินประจำปี

          วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง  ได้ร่วมทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2563  ในวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ วัดปลวกเกตุ ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  ทางวิทยาลัยฯ ได้จัดพุ่มกฐิน และเครื่องปัจจัยไทยทานถวายแด่พระภิกษุสงฆ์  โดยมีคณะครู และนักเรียนเข้าร่วมงาน 

Project Image

ประชุมผู้ปกครองประจำปี

          วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง  ได้ประชุมผู้ปกครองประจำปี 2563  ในวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม อาคาร 2  เพื่อชี้แจ้งแนวทางในการปฏิบัติของทางวิทยาลัยฯ ให้ผู้ปกครองทราบ พร้อมทั้งได้จัดให้ผู้ปกครองพบกับอาจารย์ที่ปรึกษา  

Project Image

อาชีวะเอกชน สร้างคน สร้างชาติ

         วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง  จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาเอกชนกิจกรรมจิตอาสา “อาชีวะเอกชน สร้างคน สร้างชาติ” ตามโครงการเงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาเอกชน ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

Project Image

การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรของอาชีวศึกษาเอกชนเพื่อการบริการชุมชน

          วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง จัดกิจกรรม “การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรของอาชีวศึกษาเอกชนเพื่อการบริการชุมชน” ตามโครงการเงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาเอกชน ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยฯ

Project Image

จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

            คณะครูและนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดปลวกเกตุ ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง   ในวันที่  6 สิงหาคม พ.ศ. 2563 โดยได้ทำความสะอาดบริเวณวัด ปรับปรุงภูมิทัศน์ พร้อมทั้งถวายปัจจัยและสิ่งของให้แก่วัด เพื่อใช้ประโยชน์ในการต่อไป  

Project Image

สายสัมพันธ์รุ่นพี่ – รุ่นน้อง

                 วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยองได้จัดกิจกรรมสายสัมพันธ์รุ่นพี่ – รุ่นน้อง   ในวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563   ณ ห้องประชุม อาคาร 2 เพื่อให้รุ่นพี่และรุ่นน้องได้พบปะ ทำความรู้จักกัน ได้ดูแลช่วยเหลือในระหว่างที่เรียนในวิทยาลัย และเพื่อเป็นการละลายพฤติกรรมให้นักเรียน/นักศึกษา ได้มีความคุ้นเคย มีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างรุ่นพี่ – รุ่นน้อง ต่อไป

Project Image

พิธีไหว้ครู

               วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยองได้จัด  "พิธีไหว้ครู"  ในวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เพื่อให้นักเรียนได้สืบทอดประเพณีของไทย แสดงถึงความระลึกบุญคุณของครู  ทั้งนี้ได้จัดกิจกรรมแบบเรียบง่าย รวดเร็ว และปลอดภัย เพื่อเป็นการป้องกันการชุมนุนชน และระวังการแพร่เชื้อโควิด-19

Project Image

ตรวจสุขภาพประจำปี

          วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง  ได้จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2563  ในวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องสมุด อาคาร 2  เพื่อให้ นักเรียน/นักศึกษาได้รับการตรวจสุขภาพในขั้นต้น โดยพยาบาลและบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ 

Project Image

ถวายพระพรชัยมงคล

          วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง  ได้จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ในวันที่  6  สิงหาคม  พ.ศ. 2563  โดยได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายเครื่องสักการะ และร่วมกันยืนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ซึ่งมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร  และนักเรียน/นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน

Project Image

ถวายเทียนพรรษา   

                  ผู้บริหารพร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน/นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง  ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เพื่อเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  ณ  วัดปลวกเกตุ   ต.เชิงเนิน  อ.เมืองระยอง   จ.ระยอง  ในวันที่  2 กรกฏาคม  พ.ศ. 2563  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน/นักศึกษา  ได้ปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี และสืบสานประเพณีเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสืบไป  

Project Image

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์   

          วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ได้กำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ สำหรับภาคเรียน 1/2563 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยเรื่อง การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ Covid–19 โดยแบ่งกลุ่มผู้เรียน ไม่เกิน 20 คน เว้นระยะนั่งหรือยืนอย่างน้อย 1 เมตร  ใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ สำหรับการสอนวิชาทฤษฎี ด้วย Google for Education เช่น Google Meet, Ocam, DEEP ฯลฯ  
          สำหรับการสอนวิชาปฏิบัติมีการมอบหมายงานหรือใบงานผ่านระบบ Google Classroom ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนมีการใช้สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่าน Application ต่าง ๆ เช่น Youtube, Facebook, Google Dive ฯลฯ