งานวิจัย
               
                             ปีการศึกษา 2553
                                       
                                       การศึกษาสภาพการเยี่ยมบ้านของครูที่ปรึกษา ตามระบบการดูแลช่วยเหลือ
                                                  นักเรียนโรงเรียนโปลีเทคนิืคระยอง 

                                                ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้เว็บประเภท Social Network ของนักเรียน
                                                  นักศึกษา โรงเรียนโปลีเทคนิคระยอง จังหวัดระยอง

                                                การรับรู้โทษของบุหรี และกฏหมายควบคุมยาสูบของนักเรียน/นักศึกาา ระดับ
                                                  อาชีวศึกษาเอกชน ในจังหวัดระยอง 

                                                การศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมปลูกฝักคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ของกลุ่ม
                                                  โรงเีรียนอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดระยอง

                                                การศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบเฝ้าระวังปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา
                                                  กลุ่มโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดระยอง

                             ปีการศึกษา 2554                             
                                                การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชา บัญชีเบื้องต้น 1 เรื่อง สินทรัพย์ หนี้สิน
                                                  และส่วนของเจ้าของ (ทุน) สำหรับนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
                                                  ชั้นปีที่ 1 โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป

                                                ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ ของนักเรียน/นักศึกษา
                                                  วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง จังหวัดระยอง

                                                การใช้เทคนิคแผนผังทางปัญญาที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ของนัำกเรียน ระดับ
                                                  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2

                                                การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปาในวิชา
                                                  การบัญชีเบื้องต้น 1 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1
                                                การ ใช้บทบาทสมมติที่มีต่อความนิยมไทยของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
                                                  (ปวช.) ชั้นปีที่ 1


                             ปีการศึกษา 2555                                      
                                       การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชา ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เรื่อง
                                                  การคำนวณภาษี สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2
                                                  โดยใช้แบบฝึกปฏิบัติ
                                                การใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเองของนักศึกษา
                                                  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2