ติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษา

                                     ขอให้นักเรียน/นักศึกษา download แบบฟอร์มติดตามผลการมีงานทำ/ศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา

                   กรอกข้อมูลต่าง ๆ แล้ว Fax ส่งผลกลับมาที่ 038-022845

                                                                    
                                                                           กรอกข้อมูลการติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาออนไลน์
                                                                           download แบบฟอร์ม