จำนวนนักเรียน/นักศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง                                                                ปีการศึกษา 2553 

                                                                ปีการศึกษา 2554 

                                                                ปีการศึกษา 2555 

                                                                ปีการศึกษา 2553