search
 
-A +A
 
 
www.polyrayong.ac.th หน้าแรก ติดต่อวิทยาลัย ใบสมัครออนไลน์/
แบบสำรวจผู้สำเร็จการศึกษา/
แบบฟอร์มชำระค่าธรรมเนียม
โรงเรียนในเครือ งานวิจัย    
ที่อยู่วิทยาลัย
แผนที่วิทยาลัย
ใบสมัครออนไลน์
แบบสำรวจผู้สำร็จการศึกษา
แบบฟอร์มชำระค่าธรรมเนียม
มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ-ชลบุรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี


 
 
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง
299/1 ม.5 ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 โทร 0-3802-2845,0-3802-2833
 
ใบสมัคร นักเรียน/นักศึกษา
ปีการศึกษา     ระดับ  ปวช. ปวส. (ปวช.) ปวส. (ม.6)   ห้อง    
สาขาวิชา  การบัญชี การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการโลจิสติกส์  
รอบ  ปกติ  (เช้า)  บ่าย  (วันอาทิตย์)       
ประเภทนักเรียน   นักเรียนปกติ  นักเรียนทุน  นักเรียนโควต้า  นักเรียนโอนย้าย  นักเรียนกลางเทอม
 
*ประวัติส่วนตัว
ชื่อ-สกุล  อายุ  ปี  ส่วนสูง  ซม.  น้ำหนัก  กก.  ชื่อเล่น 
เกิดวันที่  เดือน  พ.ศ.   เลขบัตรประจำตัวประชาชน 
สัญชาติ  เชื้อชาติ  ศาสนา   ชื่อบิดา  ชื่อมารดา 
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่  หมู่ที่  ตรอก/ซอย  ถนน  ตำบล/แขวง 
อำเภอ/เขต  จังหวัด  รหัสไปรษณีย์  รหัสประจำบ้าน 
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่  หมู่ที่  ตรอก/ซอย  ถนน  ตำบล/แขวง 
อำเภอ/เขต  จังหวัด  รหัสไปรษณีย์  เบอร์โทรศัพท์** 
อีเมลล์***  line***
สถานที่ทำงาน  (กรณีทำงานแล้ว)  ที่อยู่ 
 
*ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาที่จบ         ม.3          กศน.ม.3           ปวช.           ม.6           กศน.ม.6
ชื่อสถานศึกษา  ตำบล  อำเภอ  จังหวัด 
จบปีการศึกษา  จำนวนหน่วยกิต  เกรดเฉลี่ย 
  
 หลักฐานที่นำมาสมัคร
 ใบรับรอง  สำเนาสูติบัตร รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป  
 วุฒิการศึกษาฉบับจริง  วุฒิการศึกษาฉบับสำเนา    
 สำเนาบัตรประชาชน ผู้สมัคร   บิดา   มารดา
 สำเนาทะเบียนบ้าน  ผู้สมัคร   บิดา   มารดา
 
ลงชื่อ  นักเรียน-นักศึกษา
                                                                                                                                                          วันที่สมัคร  ตัวอย่าง 09/09/2562
 


 
| หน้าแรก | ติดต่อวิทยาลัย | ใบสมัครออนไลน์/
แบบสำรวจผู้สำเร็จการศึกษา/
แบบฟอร์มชำระค่าธรรมเนียม
| โรงเรียนในเครือ | งานวิจัย
©Copyright 2002-2020 All rights reserved.
วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง
Rayong Polyteachnical Vocational College
299/1 หมู่ 5 ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง
Tel : 038-022833 Fax: 038-022845
 
  Web hosting | Website เว็บไซต์สำเร็จรูป by Ninenic
\"very
Statistics Counter