กิจกรรมประจำปีการศึกษา 2562   
        
  กิจกรรมรณรงค์งดสูบบุหรีและต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2563 
          กิจกรรมเปิดบ้านโปลี ประจำปีการศึกษา 2562  
          กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562   
          กิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2562               
          กิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรภายนอก หัวข้อ "อาชีวะศึกษากับแนวคิดไทยแลนด์ 4.0"
            ประจำปีการศึกษา 2562 
          กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2562           
          กิจกรรมตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2562 
          กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
          กิจกรรมวันพ่อ ประจำปีการศึกษา 2562             
          กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2562 
          กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2562 
          กิจกรรมสายสัมพันธ์ รุ่นพี่-รุ่นน้อง ประจำปีการศึกษา 2562 


กิจกรรมประจำปีการศึกษา 2561
          กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  รัชการลที่ 10  ประจำปี 2561  
          กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปี 2561  
          กิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2561  
          โครงการขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกกันน็อก ประจำปี 2561  
          โครงการสานสัมพันธ์รุ่นพี่-รุ่นน้อง ประจำปี 2561  
          กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน-นักศึกษาใหม่  
          Open House IRPC  wink  
          โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลเชิงเนิน  wink  
          วันงดสูบบุหรีโลกและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในและนอกสถานศึกษา   wink 
 
กิจกรรมประจำปีการศึกษา 2560

          กิจกรรมมอบประกาศนียบัตร  

          กิจกรรม อบรม 4 สาขา  

          กิจกรรมวันเด็กและสังสรรค์ปีใหม่  
     
        
  กิจกรรมปฐมพยาบาล  
 
       
  กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ  
 
        
  กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา  

          กิจกรรมทัศนศึกษาที่เขื่อนขุนด่านปราการชล     

          กิจกรรมไหว้ครูประจำปี  

          กิจกรรมสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  

          กิจกรรม 31  พฤษภาคม วันรณรงค์งดสูบบุหรี่โลก  


          กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน-นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560  

กิจกรรมประจำปีการศึกษา 2559
          กิจกรรมมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2559    

          กิจกรรม ทัศนศึกษา ที่จังหวัด นครนายก    

          เข้าร่วมรับรางวัลในการแข่งขันทักษะวิชาชีพกลุ่มภาคกลาง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี     

          เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ กลุ่มภาคกลาง ครั้งที่ 31     

          กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันอัคคีภัย     

          กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ ณ แพสายน้ำ ต.ปากน้ำประแสร์ จ.ระยอง     

          กิจกรรม วันวิชาการ โปลีสีสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2559    

          กิจกรรม กีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559    

          กิจกรรม ครูแห่งแผ่นดิน จังหวัดระยอง    

          กิจกรรม โครงการ Big Cleaning day     

          กิจกรรม ๙๙๙,๙๙๙ คน ปฏิญาณตนเพื่ออาชีวะสมานฉันท์    

          พิธี ถวยอาลัย แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรหมาภูมิพลอดุลยเดช     

          กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบัติธรรม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช                     

          อบรม ประเทศไทย 4.0 โมเดลเศรษฐกิจใหม่    

          กิจกรรม ณ บ้านแผ่นดินเย็น    

          กิจกรรมโครงการให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา  ประจำปี 2559    

          โครงการบริหารความเสี่ยง กิจกรรมขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกกันน็อค  ประจำปี 2559    

          กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์  ประจำปี 2559    

          กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากวิทยากรภายนอก  ประจำปี 2559    

          กิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงาน  ประจำปี 2559    

          กิจกรรมเดินรณรงค์ออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นเพิ่มเติม    

          กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษ  ประจำปี 2559    

          เข้าร่วมโครงการเปิดบ้านสานสัมพันธ์ IRPC    

          กิจกรรมเดินสวนสนามเนื่องในวันสถาปนากองลูกเสือไทย ประจำปี 2559    

          เข้าร่วมรับรางวัล ในพิธีเปิดถนนสายวัฒนธรรม ประแสร้สร้างสุข    

          กิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2559    

          กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี ประจำปี 2559    

          กิจกรรมสานสัมพันธ์ รุ่นพี่ รุ่นน้อง  ประจำปี 2559    

          กิจกรรมวันรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2559   

          กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน-นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2559   

          กิจกรรมศูนย์บริการวิชาชีพ ประจำปี 2559     

          กิจกรรมพิธีมอบประกาศนียบัตร  ประจำปี 2559    

          งาน "คืนสู่เหย้า 35 ปี โปลีแห่งความผูกพันธ์"    


กิจกรรมประจำปีการศึกษา 2558   

           กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษ ประจำปี 2558   

           กิจกรรมเทอดทูนพระคุณแม่ ประจำปีการศึกษา 2558 

           กิจกรรมหน้าเสาธง  

           กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองลูกเสือไทย ประจำปีการศึกษา 2558 

           โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2558 

           โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ และการสื่อสาร ประจำปีการศึกษา 2558 

           กิจกรรมซ้อมแผนฉุกเฉิน และอบรมอัคคีภัย ประจำปีการศึกษา 2558 

           การจัดตั้งสหกรณ์ภายในวิทยาลัย  

           กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน-นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 

           กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี ประจำปีการศึกษา 2558 

           กิจกรรมพักกลางวันหรรษา  


            พิธีไหว้ครูประจำปี 2558    


            กิจกรรมสานสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2558    

            ปฐมนิเทศ นักเรียน-นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558    

กิจกรรมประจำปีการศึกษา 2557     
   
           ศึกษาดูงานที่วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ        

           ทัศนศึกษาดูงานเรือนจำกลางระยอง             

           กิจกรรมทัศนศึกษา พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร , Dream world      

           กิจกรรมเทอดทูนพระคุณแม่ ประจำปีการศึกษา 2557 

           โครงการอบรม พัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสาร  

           โครงการอบรม ขับขี่ปลอดภัย   

           กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษ ประจำปี 2557   

           โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2557 

           กิจกรรมสานสัมพันธ์  ประจำปีการศึกษา 2557  

           พิธีไหว้ครูประจำปี 

           ปฐมนิเทศ นักเรียน-นักศึกษาใหม่ 


กิจกรรมประจำปีการศึกษา 2556

          
  พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2556            
 
            กิจกรรมโปลีสีัสรรค์    

            กิจกรรมเทอดทูนพระคุณพ่อ 

            กีฬาพัฒนาคุณภาพชีวิต  

            กิจกรรมลูกเสือ 56  

            กิจกรรมเทอดทูนพระคุณแม่  

            พิธีไหว้ครู ประจำปี 2556  

            กิจกรรมวันงดสูบบุหรีโลก  

กิจกรรมประจำปีการศึกษา 2555

            กิจกรรมรับใบประกาศนียบัตร 

            ปัจฉิมนิเทศ 

            การแข่งขันทักษะวิชาชีำพประจำปีการศึกษา 2555 

            กิจกรรมวันครู 

            สวัสดีปีใหม่ & วันเด็ก 

            การประกวดครูดีเด่น 

            อบรมป้องกันอัคคีภัย 

            กิจกรรมวันพ่อ 

            กิจกรรมกีฬาพัฒนาคุณภาพชีวิต 

            การนิเทศ นักศึกษาฝึกงาน 55