search
 
-A +A
 
 
www.polyrayong.ac.th หน้าแรก ติดต่อวิทยาลัย Download เอกสาร
โรงเรียนในเครือ งานวิจัย    
ที่อยู่วิทยาลัย
แผนที่วิทยาลัย
ใบสมัครเรียน
แบบฟอร์มชำระค่าธรรมเนียม
แบบสำรวจติดตามผล นศ. ที่สำร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ-ชลบุรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี 

 

โปลี รุ่นใหม่ ก้าวไป สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อมาตรฐานการศึกษา

       วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง  ตั้งแต่อดีตจนถึงวันนี้ ก้าวสู่ปีที่ 31  คณะครูอาจารย์มีอายุการสอนตั้งแต่ 5-25 ปี นับว่ามีอายุการสอนยาวนาน ลูกศิษย์มีมากมาย ตั้งแต่รุ่นที่ 1 - ปัจจุบัน  แต่ละรุ่นก็จะได้รับการอบรมปลูก ฝังไม่แตกต่างกัน ให้ทุกคนเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม  

      
ท่านอาจารย์อุดมและ ท่านอาจารย์พิศมัย  แสงหิรัญ  เป็น ผู้ที่มีเจตนารมย์อันแน่วแน่ต่อการศึกษาของชาติด้วยดีเสมอมา จึงมีการจัดตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยองขึ้น ในปี พ.ศ. 2524 บน พื้นที่ 14  ไร่เศษ  หมู่ 5  ต.เชิงเนิน  อ.เมือง จ.ระยอง เยื้องโรงงาน IRPC ซึ่งเปิดสอนแผนกการบัญชี การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในระดับ ปวช. และ ปวส.ดาวน์โหลดคู่มือเอกสารกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์จากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา   
เอกสารแนะนำการเข้าระบบ studentloan (สำหรับผู้กู้รายใหม่และกู้ต่อเนื่อง)  
ขั้นตอนการขอรหัสผ่านบนระบบ Studentlone  


  


    

    
    

ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ได้จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษาขึ้น เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ขึ้น ในช่วงเช้า ไดัจัดพิธีแห่เทียนพรรษาที่วัดปลวกเกตุ และในช่วงบ่ายนักเรียน-นักศึกษาเข้าฟังเทศน์ฟังธรรม เชิญชมบรรยากาศได้เลยค่ะ 
 
 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 58 ที่ผ่านมา วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยองได้มีกิจกรรมเทอดทูญพระคุณแม่ ในช่วงเช้าได้มีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง หลังจากนั้น คณะครู นักเรียน นักศึกษา และแม่ได้ แสดงความจงรักภักดีในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 83 พรรษา แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ รับชมบรรยากาศและความประทับใจได้เลยค่ะ ในช่วงเช้าหลังจากนักเรียน-นักศึกษา เข้าแถวเคารพธงชาติ ได้มีการจัดกิจกรรมให้นักเรียน-นักศึกษา ฝึกสมาธิก่อนเข้าชั้นเรียน นักเรียนต่างให้ความร่วมมือเป็นอย่างมาก เชิญชมบรรยากาศอีกมากมายได้เลยค่ะ 


   เมื่อ 1 กรกฎาคม 2558  วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ได้มีกิจกรรม วันสถาปนาลูกเสือ  นักเรียน-นักศึกษา ต่างร่วมกิจกรรมและปฎิญาณตนต่อ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  


 

 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยองได้มีโครงการการรณรงค์ต้านยาเสพติด ได้มีการทำลาย สิ่งอบายมุข เช่น บุหรี่ ขึ้นภายในวิทยาลัยฯ นักเรียน - นักศึกษา ต่างให้ความร่วมมือ และให้คำปฎิญาณตนโดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  

ในที่ 23 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา ทางศูนย์ฝึกงานและจัดหางาน ได้จัด โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความร้อมให้กับนักเรียน-นักศึกษาได้จะออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.สุนิสา วิทยานุกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมณีวรรณวิทยา มาให้ความรู้ รับชมบรรยากาศได้เลยค่ะ  
 

 
 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ได้มีการซ้อมแผนฉุกเฉิน และการอบรมอัคคีภัยขึ้นโดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญจาก บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน). 

 ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ได้มีการจัดตั้งสหกรณ์ร้านค้าในวิทยาลับยฯ ซึ่งได้มีพิธีเปิดสหกรณ์ร้านค้า โดยรองผู้อำนวยการอวุโส สุนทรี ศิริแก้ว  และมีนักเรียน - นักศึกษามาใช้บริการอย่างมากมาย  
 

 
 

 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ได้มีการจัด หาเสียง เลือกตั้ง เพื่อเลือกประธานนักเรียน โดยนักเรียน - นักศึกษา ได้มาลงคะแนนเสียงอย่างมากมาย  

  ในปีการศึกษา 2558 นี้ ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ได้จัดให้มีการ "ตรวจสุขภาพประจำปี"ขึ้น โดยนักเรียน-นักศึกษาทั้ง ภาคปกติ และภาคสมทบ ทุกคน จะได้รับการตรวจสุขภาพทั้งหมด โดยได้รับการตรวจจากคุณหมอ และคุณพยาบาลจากโรงพยาบาลรวมแพทย์


 

 
         ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ได้จัดกิจกรรม "พักกลางวันหรรษา" ซึ่งนักเรียน-นักศึกษาต่างแสดงกิจกรรมร้องเพลง และตอบคำถามให้ความรู้มากมาย ในช่วงเวลาพักกลางวัน 12.10 น. - 13.00 น. เชิญรับชมบรรยากาศได้เลยค่ะ   

     ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ได้จัดงาน วันไหว้ครู ขึ้น ในช่วงเช้า ไดัจัดวิธีบวงสรวงพระพรหม เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ นักเรียน - นักศึกษา และทำการจัดพิธีบูชาครูโดยตัวแทนนักเรียน - นักศึกษาแสดงมุทิตาจิต เข้าชมบรรยากาศได้เลยค่ะ     
 

 
            กิจกรรม สานสัมพันธ์  ระหว่าง รุ่นพี่กับรุ่นน้อง และคณะครู อาจารย์  กิจกรรมที่จัดขึ้น มีทั้งการสักการะเจ้าที่ ผู้ปกปักรักษาคุ้มครอง และได้มีการผูกข้อมือรับขวัญนักเรียน-นักศึกษาโดยได้มีกิจกรรมสานสัมพันธ์ บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน     

    วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ได้จัดงานปฐมนิเทศ นักเรียน-นักศึกษาใหม่ขึ้น  คณะผู้บริหาร และคณะครู-อาจารย์ ยินดีต้อนรับนักเรียน-นักศึกษาใหม่ทุกคน โดยในงานได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์บุญส่ง สมุทรเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมวิทยา มาบรรยาย และให้ความรู้ เข้าชมภาพบรรยกาศได้เลยค่ะ      
 


 

 
 

จำนวนผู้เข้าชม Web-site
 
 
 
| หน้าแรก | ติดต่อวิทยาลัย | Download เอกสาร
| โรงเรียนในเครือ | งานวิจัย
©Copyright 2002-2016 All rights reserved.
วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง
Rayong Polyteachnical Vocational College
299/1 หมู่ 5 ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง
Tel : 038-022833 Fax: 038-022845
 
  Web hosting | Website เว็บไซต์สำเร็จรูป by Ninenic
\"very
Statistics Counter